بهترین شیوه ها جهت تقویت کار گروهی چیست

امروز یکی از مهم ترین و موثرترین عوامل در پیشرفت کارها و بالا رفتن بازده شرکت ها انجام کار گروهی و تیمی است. باید گفت تحقیقات نشان داده اند که شرکت هایی که به انجام فعالیت های گروهی اهمیت می دهند، 5 برابر و حتی بیشتر در پیشبرد فعالیت های خود نسبت به شرکت هایی که به کارهای گروهی اهمیت داده نمی شود، موفق تر هستند. امروزه با پیشرفت شرکت ها و بزرگ شدن آنها چالش کار گروهی بیشتر و بیشتر خود را نشان می دهد و این موضوع ناشی از پیشرفت تکنولوژی و قرار گرفتن جوامع در سیر تکاملی است. با تمام این توضیحات متاسفانه در بسیاری از سازمان… Read More

Continue Reading