رفتارهای هرفردی در جامعه براساس عادت های وی شکل می گیرد. بهتر است بگوییم شخصیت هر کسی براساس عادت های رفتاری او ساخته می شود. درصد بالایی از رفتارهای انسان در طول روز برگرفته از همین عادت ها است و شاید قبول آن برای ما سخت باشد که بیش از 35 درصد از رفتار روزانه هر شخصی اینگونه شکل می گیرد. محققان بر این باور هستند که مغز به طور خودکار به دنبال ساختن عادت ها است زیرا بتواند از انرژی مصرفی خود بکاهد. در واقع ذهن انسان طی چند روز که برخی آن را حدود 6 ماه می دانند، رفتار را تبدیل به عادت کرده و عمل فرد براساس آن شکل خواهد گرفت. حتی ممکن است خود ما اینطور فکر کنیم که در طول روز در مسائل مختلف تصمیم گیری های ما براساس فکر بوده و آگاهانه انتخاب شده است ولی در حقیقت بسیاری از تصمیم گیری های ما در برابر مسائل در طول روز براساس نوع عادت های ما در برابر آن ها شکل می گیرد. در اینجا به بیان برخی روش های موثر در ایجاد عادت های صحیح مورد نظر خودمان خواهیم پرداخت.

یکی از روش های انجام و ایجاد یک عادت، قرار دادن یک عامل به عنوان یادآور می باشد. درست است که داشتن انگیزه بسیار مفید است ولی برای اینکه یک عمل به عادت برای ما تبدیل گردد ما نیاز به یک یادآور مفید داریم. همچنین مسئله مهم دیگر برای اینکه بتوان یک کار را به عادت در رفتار خودمان تبدیل کنیم این است که انجام آن کار برای ما شدنی و به زبان دیگر ساده باشد. اگر به دنبال انجام کارهایی که برای ما سخت هستند برویم و بخواهیم آن را برای خودمان عادت کنیم در بسیاری از موارد در حرکت به سمت آن انگیزه کافی برای تکرار و راه های رسیدن به آن نخواهیم داشت. در واقع باید بین اعمالی که می خواهیم به عادت برای ما تبدیل شود و اهدافی که در زندگی داریم تفاوت و تمایز قائل باشیم. مسئله مهم دیگر پس از تصمیم گیری برای انجام یک کار این است که بین عادت های جدید که می خواهیم انجام دهیم تفاوتی قائل نباشیم در واقع اگر اینگونه رفتار کنیم مانند این است که یک تصمیمی برای انجام امری گرفته ایم و خودمان آن را انجام ندهیم و این کار یک خیانت بزرگی است که به خودمان کرده ایم و موجب شکست در ما خواهد شد بنابراین وقتی تصمیم گرفتید با تمام توان به سوی آن حرکت کنید.

منبع و ماخذ : pasokhbartar.com